otwórz widżet facebooka

I Powiatowy Festiwal Lokalnych Smaków i Rękodzieła

 

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Powiat Jarociński - Partner KSOW informuje, że 04 czerwca 2020r. podpisana została umowa
z Samorządem Województwa Wielkopolskiego na realizację operacji pn.

„I Powiatowy Festiwal Lokalnych Smaków i Rękodzieła”.

Kwota kosztów kwalifikowalnych operacji wynosi: 18.327,00 zł. Operacja mająca na celu promocję zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich, podniesienie jakości życia na wsi oraz poziomu aktywności wielopokoleniowej społeczności wiejskiej w Powiecie Jarocińskim poprzez organizację festiwalu smaków i rękodzieła, wystawę lokalnych producentów rolnych oraz stoisk informacyjno-promocyjnych współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Planuje się, iż w wyniku realizacji operacji osiągnięte zostaną następujące rezultaty:

·         podniesienie wiedzy u 50 uczestników warsztatów z pieczenia chleba z zakresu przygotowania potraw tradycyjnymi sposobami

·         podniesienie wiedzy u 30 uczestników warsztatów z carvingu z zakresu tradycyjnych  metod dekorowania rzeźbami z warzyw i owoców.

·         zwiększenie aktywizacji u co najmniej 250 uczestników imprezy plenerowej poprzez degustację potraw lokalnych, konkursy i warsztaty kulinarne, stoiska wystawiennicze. ;

·         pobudzenie energii społecznej – poprzez zorganizowanie 4 stanowisk informacyjno-promocyjnych

·         zachęcenie mieszkańców do poszerzenia wiedzy w zakresie optymalizacji wykorzystania przez mieszkańców obszarów wiejskich zasobów środowiska naturalnego u co najmniej 250 uczestników Festiwalu

·         zwiększenie aktywności i zdolności do zatrudnienia wśród osób poszukujących pracy.

·         zaktywizowanie mieszkańców obszarów wiejskich w celu tworzenia partnerstw na rzecz realizacji projektów nakierowanych na rozwój tych obszarów, w skład których wchodzą przedstawiciele sektora publicznego, sektora prywatnego oraz organizacji pozarządowych poprzez zorganizowanie atrakcji kulinarnych.

·         upowszechnienie wiedzy w zakresie optymalizacji wykorzystania przez mieszkańców zasobów środowiska naturalnego;

·         upowszechnienie wiedzy w zakresie tworzenia krótkich łańcuchów dostaw,

·         upowszechnienie wiedzy w zakresie systemów jakości żywności;

·         upowszechnienie wiedzy w zakresie optymalizacji wykorzystania przez mieszkańców obszarów wiejskich zasobów środowiska naturalnego;

·         upowszechnienie wiedzy w zakresie dotyczącym zachowania różnorodności genetycznej roślin i zwierząt;

·         wspieranie rozwoju przedsiębiorczości na obszarach wiejskich przez podnoszenie poziomu i wiedzy i umiejętności w obszarze małego przetwórstwa lokalnego

·         wypromowanie dziedzictwa kulinarnego

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Jednocześnie informujemy o możliwości zarejestrowana się jako Partner KSOW
w bazie dostępnej na portalu internetowym http://ksow.pl.

 

×