otwórz widżet facebooka

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH DLA OSÓB UPRAWNIONYCH DO UZYSKANIA NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ, NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA OBYWATELSKIEGO LUB NIEODPŁATNEJ MEDIACJI
W STAROSTWIE POWIATOWYM W JAROCINIE*

Administrator danych osobowych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych zawartych w oświadczeniach, o których mowa w ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 294) jest Starosta Jarociński, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Jarocinie, Al. Niepodległości 10-12, 63-200 Jarocin.

Inspektor Ochrony Danych

W sprawach dotyczących przetwarzania Pani/Pana danych należy kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych. Korespondencję proszę kierować na adres e-mailem: iod@powiat-jarocinski.pl.

Cele i podstawy przetwarzania danych

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz.U z 2017 poz. 2030 z późn. zm.).

Odbiorcy danych osobowych

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.

Okres przechowywania danych

Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie
z instrukcją kancelaryjną, jednolitym rzeczowym wykazem akt oraz instrukcją archiwalną oraz
w oparciu o uzasadniony interes realizowany przez administratora.

Prawa osób, których dane dotyczą

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych, sprostowania (poprawiania) swoich danych, ograniczenia przetwarzania danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

Prawo skargi

Posiada Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa) gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie dotyczących Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO.

Podanie danych osobowych

Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Jest Pani/Pan zobowiązana(y) do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie odmowa udzielenia pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.

*   Obowiązek informacyjny wobec osób, które dane dotyczą, wynika z art. 13 RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

 

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH W SYSTEMIE TELEINFORMATYCZNYM DO OBSŁUGI NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ, NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA OBYWATELSKIEGO ORAZ EDUKACJI PRAWNEJ

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, iż:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Minister Sprawiedliwości z siedzibą w Warszawie, Al. Ujazdowskie 11, kod pocztowy 00-950. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych będzie się odbywać w celu umówienia, organizacji wizyt oraz świadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej, a także w celu zbierania opinii o tych usługach. Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie przez określone w tej ustawie osoby i jednostki organizacyjne realizujące wskazane zadania. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit a RODO, tj. na podstawie zgody.          

Sposoby kontaktu z inspektorem ochrony danych w Ministerstwie Sprawiedliwości: Inspektor ochrony danych, Al. Ujazdowskie 11, kod pocztowy 00-950 Warszawa, adres e-mail: iod@ms.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane oraz archiwizowane w formie elektronicznej przez okres 3 lat, od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano zapisu na wizytę w punkcie nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego. 

W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące prawa:

- prawo wycofania zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych: w zakresie, w jakim Pani/Pana dane są przetwarzane na podstawie zgody ma Pani/Pan prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych
 w dowolnym momencie,

- prawo do usunięcia danych,

- prawo dostępu do Pani/Pana danych osobowych,

- prawo żądania sprostowania Pani/Pana danych osobowych.

Aby skorzystać z powyższych praw, należy zgłosić się do koordynatora zadania z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w Starostwie Powiatowym w Jarocinie, który wykona odpowiednie operacje na danych osobowych.

Informujemy, iż Pani/Pana dane osobowe są przekazywane innym odbiorcom wyłącznie na podstawie przepisów prawa, bądź stosownie do wyrażonej przez Panią/Pana zgody.

W ramach systemu teleinformatycznego Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w sposób zautomatyzowany. Nie będą podejmowane decyzje opierające się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu Pana/Pani danych, w tym profilowaniu. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.

Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli Pani/Pana zdaniem, przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy unijnego rozporządzenia RODO: Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

×