Obsługa osób z niepełnosprawnościami

Procedura obsługi osób z niepełnosprawnościami w Starostwie Powiatowym w Jarocinie, w tym osób doświadczających trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się. 

 1. Wejście do budynku Starostwa Powiatowego w Jarocinie dla osób z niepełnosprawnościami znajduje się przy wejściu bocznym  do budynku przy Alejach Niepodległości 10-12 (wejście to dostosowane jest dla potrzeb osób niepełnosprawnych z dysfunkcją narządu ruchu - w tym osób poruszających się na wózkach inwalidzkich).
 2. Osoba z niepełnosprawnością, jeżeli jest taka potrzeba, uzyskuje pomoc w Biurze Obsługi Klienta. Mieści się ono na parterze budynku przy wejściu głównym.
 3. Pracownik Biura Obsługi Klienta przeprowadza wstępną rozmowę z osobą niepełnosprawną w celu ustalenia charakteru załatwianej sprawy, następnie powiadamia, właściwego do jej załatwienia, pracownika odpowiedniego wydziału Starostwa.
 4. Powiadomiony pracownik udaje się niezwłocznie do Biura Obsługi Klienta w celu obsłużenia osoby niepełnosprawnej.
 5. Po zakończeniu obsługi pracownik Biura Obsługi Klienta służy pomocą osobie niepełnosprawnej w opuszczeniu urzędu.
 6. Każdy pracownik Starostwa, niezależnie od ustalonej procedury obsługi osób z niepełnosprawnościami, ma obowiązek okazania wszelkiej pomocy osobie z niepełnosprawnością, między innymi poprzez udzielenie informacji o miejscu obsługi osób niepełnosprawnych. /Załącznik - PRAKTYCZNY PORADNIK SAVOIR – VIVRE WOBEC OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH/.
 7. Zgodnie z ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się  (Dz. U. Nr 209, poz. 1243), osoby doświadczające trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się mają prawo do skorzystania z usług tłumacza języka migowego przy załatwianiu spraw w urzędzie. W związku z powyższym osoba uprawniona, która zamierza skorzystać z powyższych usług, zobowiązana jest zgłosić ten fakt w terminie co najmniej na 3 dni robocze przed tym zdarzeniem, z wyłączeniem sytuacji nagłych. Zgłoszenie powinno być złożone, w tym również z wykorzystaniem formularza /Załącznik - FORMULARZ - ZGŁOSZENIE ZAMIARU KORZYSTANIA Z POMOCY TŁUMACZA JĘZYKA MIGOWEGO/:
 • osobiście w Biurze Obsługi Klienta Starostwa Powiatowego w Jarocinie, parter
 • za pomocą faxu na nr 627473337,
 • drogą elektroniczną na adres e-mail: starostwo@powiat-jarocinski.pl
 • telefonicznie przez osobę przybraną pod nr 627472920.

Pomoc tłumacza jest bezpłatna dla osoby uprawnionej będącej osobą z niepełnosprawnością w rozumieniu ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r., Nr 127, poz. 721 z późn. zm.).

Po dokonaniu zgłoszenia Starostwo Powiatowe w Jarocinie zapewni obsługę osoby uprawnionej, w terminie przez nią wyznaczonym lub z nią uzgodnionym. W przypadku braku możliwości realizacji świadczenia Starostwo poinformuje osobę uprawnioną o możliwym terminie realizacji świadczenia lub wskaże na inną formę realizacji uprawnień.

Powyższe zasady mają zastosowanie do obsługi Klientów z niepełnosprawnościami, Klientów z ograniczeniem zdolności ruchowej, a w uzasadnionych przypadkach również innych Klientów, którzy zgłaszają potrzebę w zakresie pomocy w obsłudze. 

Pliki do pobrania

×