otwórz widżet facebooka

Ochrona danych osobowych

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w Starostwie Powiatowym w Jarocinie

Administrator

Administratorem danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (Dz. U. UE L 119 z 04.05.2016), dalej RODO, jest:

Starosta Jarociński

Adres siedziby i dane kontaktowe:

Starostwo Powiatowe w Jarocinie

Al. Niepodległości 10-12, 63-200 Jarocin

tel. 62 747-15-96, fax. 62 747-33-37

sekretariat@powiat-jarocinski.pl 

Inspektor Ochrony Danych

 • Dr n. prawnych Bartosz Mendyk 

Adres i dane kontaktowe:

Starostwo Powiatowe w Jarocinie

Al. Niepodległości 10-12, 63-200 Jarocin

tel. 507054139

iod@powiat-jarocinski.pl 

Zastępca Inspektora Ochrony Danych

 • Ireneusz Lamprecht

Adres i dane kontaktowe:

Starostwo Powiatowe w Jarocinie

Al. Niepodległości 10-12, 63-200 Jarocin

tel. 62 7407928

lamprecht.ireneusz@powiat-jarocinski.pl

 

Przetwarzanie danych osobowych

Dane osobowe oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej (osobie, której dane dotyczą).

Przetwarzanie danych osobowych to każda czynność wykonywana na danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, a w szczególności: zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.

Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań własnych i zleconych Powiatu Jarocińskiego, obsługi Rady Powiatu Jarocińskiego i Zarządu Powiatu Jarocińskiego oraz zadań Starosty Jarocińskiego jako organu administracji publicznej i kierownika Starostwa Powiatowego w Jarocinie.

Przetwarzanie danych osobowych realizowane będzie na podstawie prawnej określonej przez art. 6 ust. 1 lub art. 9 ust.2 RODO i wynikać będzie z przepisów prawa określonych w Ustawie z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym oraz innych aktach prawnych określających zadania i obowiązki do realizacji przez Powiat i Starostę.

Obsługę realizacji zadań Rady Powiatu Jarocińskiego, Zarządu Powiatu Jarocińskiego i Starosty Jarocińskiego wykonuje Starostwo Powiatowe w Jarocinie, dalej Starostwo. 

Odbiorcy danych osobowych

Starosta przekazuje dane osobowe stronie trzeciej (innym podmiotom) wyłącznie gdy zezwalają nam na to przepisy prawa. Z odbiorcami danych zawierane są umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych w których zapisy przewidują ochronę danych powierzonych do przetwarzania z zachowaniem standardów zastosowanych w Starostwie i związanych z ochroną danych, a w szczególności z uwzględnieniem ich poufności i bezpieczeństwa. Po zawarciu umowy Starosta ma kontrolę nad tym, w jaki sposób i w jakim zakresie podmiot, któremu powierzył przetwarzanie określonych kategorii danych osobowych, dane te przetwarza.

Odbiorcami danych osobowych, które Starosta przetwarza jako administrator mogą być:

 • podmioty publiczne, które mogą otrzymywać dane osobowe zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa;
 • podmioty przetwarzające dane osobowe na mocy umów powierzenia przetwarzania danych osobowych;
 • dostawcy towarów i usług;
 • komornicy, firmy windykacyjne (dane tylko w takim zakresie, w jakim jest to rzeczywiście niezbędne dla osiągnięcia danego celu);
 • doradcy prawni i podatkowi, audytorzy i biegli rewidenci (dane tylko w takim zakresie, w jakim jest to rzeczywiście niezbędne i wymagane oraz wskazany w obowiązujących przepisach prawa i w sposób zgodny z tymi przepisami);
 • organy i jednostki administracji publicznej nadzorujące przestrzeganie prawa (dane tylko w takim zakresie, w jakim jest to rzeczywiście niezbędne i wymagane oraz wskazany w obowiązujących przepisach prawa i w sposób zgodny z tymi przepisami).

Przechowywanie danych osobowych

Starosta i obsługujące go Starostwo przetwarza i przechowuje dokumentację (tradycyjną i w postaci cyfrowej) oraz wchodzące w jej zakres dane osobowe na podstawie obowiązującego prawa. Podstawę prawną jest Ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz wynikające z niej szczegółowe uregulowania: Instrukcja kancelaryjna, Jednolity rzeczowy wykaz akt, Instrukcja w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych. Akty określają obieg, czasokres przechowywania i brakowania (zniszczenia) dokumentacji w Starostwie. Nadzór na realizacją zadań w tym zakresie sprawuje Archiwum Państwowe w Kaliszu.  

Prawa osób, które dane dotyczą

Każda osoba, której dane dotyczą ma określone prawa dotyczące swoich danych osobowych, a Starosta jako administrator danych osobowych odpowiada za realizację tych praw zgodnie z RODO. 

Dostęp do danych osobowych

Każda osoba ma prawo dostępu do swoich danych, które Starosta przetwarza jako administrator. Prawo to można wykonywać poprzez złożenie wniosku do właściwej komórki organizacyjnej Starostwa w której dane są przetwarzane. 

Zmiana danych osobowych

Każda osoba ma prawo zmiany, w tym zaktualizowana swoich danych osobowych, które Starosta przetwarza jako administrator. Prawo to można wykonywać poprzez przedłożenie dokumentu lub złożenie oświadczenia we właściwej komórce organizacyjnej Starostwa w której dane są przetwarzane. 

Pozostałe prawa

Każda osoba ma także:

 • prawo w dowolnej chwili wycofać zgodę w tak łatwy sposób, jak jej udzielono;
 • prawo do ograniczenia przetwarzania;
 • prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;
 • prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”);
 • prawo do przenoszenia danych.

Starosta jako administrator danych informuje, że powyższy zakres praw osób, które dane dotyczą jest ograniczony i wynika z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa polskiego lub do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym albo w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Staroście. 

Podanie danych

W przypadku kiedy Państwo podajecie swoje dane osobowe do przetwarzania:

 • na podstawie Państwa zgody – podanie danych ma charakter dobrowolny;
 • dla zawarcia umowy – podanie danych jest warunkiem zawarcia umowy;
 • wynikającego z obowiązującego przepisu prawa – podanie danych jest obowiązkowe, a niepodanie danych może powodować nierozpatrzenie sprawy.

Państwa dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane. 

Pytania, wątpliwości i skargi

W przypadku, gdybyście mieli Państwo jakiekolwiek pytania, zastrzeżenia lub wątpliwości dotyczące sposobu w jaki przetwarzamy dane osobowe oraz ich zabezpieczenia, jak również skargi dotyczące tych spraw, prosimy o przesłanie maila wraz ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi skargi na adres sekretariat@powiat-jarocinski.pl lub pisemnie na adres Starostwa albo złożyć osobiście w sekretariacie Starostwa. Wszelkie otrzymane skargi zostaną rozpatrzone i udzielimy na nie odpowiedzi. Na pytania lub wątpliwości odpowiedzą pracownicy Starostwa.

Każda osoba, której dane osobowe przetwarza Starosta, ma prawo wnieść skargę do organu nadzoru, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa). 

Starosta Jarociński

(-) Lidia Czechak

Pliki do pobrania

×