« powrót

Plan Pracy Komisji Stałych Rady Powiatu Jarocińskiego

PLAN PRACY

KOMISJI BUDŻETU I ROZWOJU

NA 2019 ROK

Termin

Tematyka

Materiał przedkłada:

styczeń

1. Zatwierdzenie sprawozdania z działalności komisji za rok 2018.

 2. Sprawozdanie z działalności Referatu Dróg Powiatowych za 2018 rok.

1. Przewodniczący Komisji

2.Zarząd Powiatu, Wydział Rozwoju

 

luty

 

 1.Informacja o realizacji inwestycji dotyczącej rozbudowy Szpitala Powiatowego w Jarocinie.

 Posiedzenie wspólne z Komisją Zdrowia i Spraw Społecznych.

 

 

 

1.Zarząd Powiatu, Prezes Spółki

marzec

 1.Informacja o stopniu realizacji inwestycji oraz remontów i napraw w drogownictwie w 2018 roku.

Objazd dróg. Gmina Żerków i Kotlin

 

 

1. Wydział Rozwoju

kwiecień

1.Sprawozdanie z realizacji dochodów powiatu za

 I kwartał 2019 r.

2. Objazd dróg. Gmina Jarocin i Jaraczewo.

1. Zarząd Powiatu

 

2. Wydział Rozwoju

        maj

1. Informacja o realizacji zadań przez Powiatowy Urząd Pracy w Jarocinie za 2018 rok.

2. Realizacja zadań oraz wykorzystanie środków przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Jarocinie oraz Powiatowych Ośrodków Wsparcia za 2018rok

1. Dyrektor PUP w Jarocinie

2. Dyrektor PCPR, Kierownik Ośrodka

 

czerwiec

1.Analiza wykonania budżetu powiatu za rok 2018.

2. Informacja o efektach współpracy Powiatu Jarocińskiego z innymi samorządami za 2018 r. w zakresie realizacji wspólnych zadań i inwestycji.

1. Zarząd Powiatu

2. Zarząd Powiatu

sierpień

1.      Informacja o sprawozdaniu finansowym spółki pn. „Szpital Powiatowy w Jarocinie” Sp. z o.o. za 2018 rok.

- wspólne posiedzenie z Komisją Zdrowia i Spraw Społecznych

1. Zarząd Powiatu, Prezes Spółki

wrzesień

 

1. Informacja o realizacji budżetu powiatu za I półrocze 2019 roku.

2.Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej.

1. Zarząd Powiatu

2. Zarząd Powiatu

październik

 

  1. Sprawozdanie z realizacji dochodów powiatu za III kwartały 2019 r.
  2. Koszty funkcjonowania Szkół w Powiecie Jarocińskim.

- wspólne posiedzenie z Komisją Edukacji i Kultury

  1. Zarząd Powiatu
  2. Zarząd Powiatu, Wydział Oświaty

listopad

 

1.      Analiza projektu budżetu powiatu na 2020 rok.

2.      Analiza projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jarocińskiego.

1.      Zarząd Powiatu

 

2.      Zarząd Powiatu

grudzień

1.      Zaopiniowanie projektu budżetu powiatu na 2020 rok.

 

2.      Zaopiniowanie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jarocińskiego na lata 2020-2030.

 

3.       Zatwierdzenie propozycji do planu pracy komisji na 2020 rok.

1.       Zarząd Powiatu

 

2.       Zarząd Powiatu

 

3.       Przewodniczący Komisji

 

 

                                                                                                Za komisję:

                                                                                     Przewodniczący Komisji

 

                                                                                            Karol Matuszak

 

 

 

 PLAN PRACY

KOMISJI ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH

NA 2019 ROK

 

Termin

Temat

Materiał przedkłada:

Styczeń

1. Przyjęcie planu pracy Komisji zdrowia i Spraw Społecznych na rok 2019r.

2.Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Jarocinie w roku 2018

3..Sprawozdanie z realizacji Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar za rok 2018

4.. Zatwierdzenie sprawozdania z działalności komisji za rok 2018

 

1.,4.Przewodniczący Komisji

 

2.,3. Dyrektor PCPR

 

 

Luty

1.Program Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w zakresie działań podejmowanych w celu zapewnienia pomocy psychologicznej i psychiatrycznej dla dzieci i młodzieży powiatu jarocińskiego

2.Działanie i funkcjonowanie Domu Pomocy Społecznej w Kotlinie.

3.  Informacja o realizacji inwestycji dotyczącej rozbudowy Szpitala Powiatowego w Jarocinie.

- Posiedzenie wspólne z Komisją Budżetu i Rozwoju.

1.      Dyrektor Poradni

2.      Dyrektor DPS

3.      Zarząd Powiatu, Prezes Spółki

 

Marzec

1. Sprawozdanie z realizacji Programu Promocji Zatrudnienia oraz Aktywizacji Lokalnego Rynku

2. Informacja o działalności Powiatowej Rady Rynku Pracy

3. Informacja o sytuacji na rynku pracy z uwzględnieniem zatrudnienia obcokrajowców na terenie powiatu.

1.,2.,3. Dyrektor PUP

Kwiecień

1. Stan bezpieczeństwa na drogach powiatu jarocińskiego

2. Stan bezpieczeństwa i porządku publicznego w szkołach - narkotyki i dopalacze.

- Wspólne posiedzenie z Komisją Edukacji i Kultury

 

1.,2. Komendant Policji, KPP Straży Pożarnej
w Jarocinie Pedagodzy szkolni, Dyrektorzy szkół

Maj

1. Informacja o celach i zamierzeniach strategicznych w kilkuletniej perspektywie działania szpitala powiatowego.

1. Prezes Szpitala

 

 

Czerwiec

1. Ocena funkcjonowania rodzin zastępczych w powiecie jarocińskim.

2. Bezpieczeństwo Przeciw Pożarowe na terenie powiatu jarocińskiego.

3. Ocena wykonania budżetu powiatu za rok 2018 w zakresie działania komisji.

 

1.      Dyrektor PCPR

2.      Komendant Powiatowej Straży Pożarnej

3.      Zarząd Powiatu

 

Lipiec

Przerwa

 

Sierpień

1.     Prezentacja programów Ministerstwa Rodziny i Spraw Socjalnych.

2.     Informacja o sprawozdaniu finansowym spółki pn. „Szpital Powiatowy w Jarocinie” Sp. z o.o. za 2018 rok.

- wspólne posiedzenie z Komisją Budżetu i rozwoju

1.      Urząd Wojewódzki w Poznaniu.

2.      Zarząd Powiatu, Prezes Spółki

 

 

Wrzesień

1.     Opieka medyczna w szkołach prowadzonych przez powiat jarociński.

2.      Sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi za rok 2018

 

3.     Informacja o realizacji budżetu powiatu za I półrocze 2019 roku w zakresie działania komisji.

 

1. Pielęgniarki

2, 3 Zarząd Powiatu

 

 

Październik

1.Rehabilitacja społeczna osób niepełnosprawnych, funkcjonowanie warsztatów terapii zajęciowej – posiedzenie wyjazdowe

1. Dyrektor PCPR

Listopad

1.Informacja o stanie sanitarno-epidemiologicznej na obszarze powiatu jarocińskiego 2018 roku

2. Analiza i zaopiniowanie projektu budżetu na rok 2020 w zakresie pracy komisji

1. PISE

 

2. Zarząd Powiatu

Grudzień

1. Informacja o działalności i potrzebach Domu Dziecka w Górze

2. Zatwierdzenie Planu Pracy Komisji  na rok 2020

1. Dyrektor Placówki

 

2. Przewodniczący Komisji

 

Za komisję:

Przewodniczący Komisji Zdrowia
i Pomocy Społecznej

                                                       

 Henryk Szymczak

 

 

 

PLAN PRACY

KOMISJI EDUKACJI I KULTURY

NA 2019 ROK

 

Termin

Tematyka

Materiał przedkłada:

Styczeń

1.Informacja o działalności  I Liceum Ogólnokształcącego w Jarocinie(posiedzenie w LO).

2.Informacja o działalności JUTW .

3.Zatwierdzenie sprawozdania z działalności komisji za rok 2018.

1.Dyrektor LO

 

 

2.Prezes JUTV

3. Przewodniczący Komisji

Luty

1.Informacja o realizacji zadań przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną w Jarocinie oraz przez Zespół Szkół Specjalnych(posiedzenie wyjazdowe w Zespole Szkół Specjalnych w Jarocinie).

1.Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej
w Jarocinie, 
Dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych w Jarocinie.

Marzec

1. Oferta szkół ponadgimnazjalnych na rok szkolny
2019-2020.

 

2. Informacja o działalności ZSP-B w Tarcach – posiedzenie wyjazdowe w ZSP-B w Tarcach.

1. Dyrektor Wydziału Oświaty i Spraw Społecznych.

 

2. Dyrektor ZSP-B w Tarcach.

Kwiecień

1. Metody pracy szkół i Policji mające na celu          

przeciwdziałanie oraz zwalczanie narkomanii i innych uzależnień - wspólne posiedzenie z Komisją Zdrowia i Spraw Społecznych.

1. Komendant Policji, Pedagodzy szkolni, Dyrektorzy szkół.

 

Maj

1.Informacja o stanie i bazie kultury fizycznej i sportu na terenie powiatu.

 

2.Informacja o realizacji „Programu Współpracy Powiatu Jarocińskiego z Organizacjami Pozarządowymi oraz Podmiotami Prowadzącymi Działalność Pożytku Publicznego” w 2018 roku.

1. Dyrektor Wydziału Oświaty.
i Spraw Społecznych .

2. Dyrektor Wydziału Oświaty.
i Spraw Społecznych.

 

Czerwiec

1. Zasoby kulturowe i turystyczne Powiatu Jarocińskiego.

 

2. Ocena wykonania budżetu powiatu za rok 2018 w zakresie działania komisji.

1. Wydział Oświaty i Spraw Społecznych.

 

2. Zarząd Powiatu.

 

WOLNE

WOLNE

Sierpień

1. Podsumowanie osiągnięć uczniów w roku szkolnym 2018/2019.

 

Wrzesień

1. Stan organizacyjny szkół na rok szkolny 2019/2020.

 

2. Informacja o realizacji budżetu powiatu za I półrocze 2019 roku w zakresie działania komisji.

1. Dyrektor Wydziału Oświaty
i Spraw Społecznych .

2. Zarząd Powiatu.

Październik

1.Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych powiatu w roku szkolnym 2019/2020.

2. Finansowanie Szkół Ponadgimnazjalnych w Jarocinie(posiedzenie wspólne z komisją budżetu i rozwoju).

1.Dyrektor Wydziału Oświaty, Promocji
i Spraw Społecznych.

Listopad

1.Informacja o działalności Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 oraz Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Jarocinie. - posiedzenie wyjazdowe.

 

1.Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych
Nr 1 w Jarocinie,
Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych
Nr 2 w Jarocinie.

Grudzień

1. Sprawozdanie z realizacji kalendarza imprez kulturalnych w 2019 roku.

 

2. Sprawozdanie z realizacji przedsięwzięć promocyjnych Powiatu Jarocińskiego w 2019 roku.

3. Zatwierdzenie propozycji do planu pracy komisji na rok 2020.

1. Dyrektor Wydziału Oświaty
i Spraw Społecznych.

2. Wydział Administracyjny.

 

 

3. Przewodniczący Komisji.

                                                                                                        

                                                                                                Za komisję:

                                                                      Przewodniczący Komisji Edukacji i Kultury

                                                                                            Mariusz Stolecki

 

                                                             

                                                                                                                                        

PLAN PRACY

KOMISJI ROLNICTWA I OCHRONY ŚRODOWISKA

NA 2019 ROK

 

Termin

Tematyka

Materiał przedkłada:

Styczeń

1. Informacja o funkcjonowaniu na terenie powiatu systemu dopłat dla rolników oraz realizacja programów pomocowych w zakresie rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich.

2. Zatwierdzenie sprawozdania z działalności komisji za rok 2018.

1. Kierownik Biura Powiatowego ARiMR w Jarocinie.

 

 

2. Przewodniczący Komisji

Luty

1. Informacja o funkcjonowaniu i zadaniach doradztwa rolniczego na terenie powiatu.

2. Ocena stopnia realizacji zadań z zakresu rolnictwa i ochrony środowiska zapisanych w Strategii Rozwoju Powiatu Jarocińskiego na lata 2014-2020.

 

1. ODR Jarocin

 

2. Referat Budownictwa i Środowiska

Marzec

1. Informacja o stanie cieków oraz urządzeń melioracji wodnych podstawowych na terenie Powiatu Jarocińskiego oraz planach inwestycyjnych w tym zakresie.

2. Informacja o stanie realizacji zadań statutowych spółek wodnych funkcjonujących na terenie Powiatu Jarocińskiego.

3. Informacja dotycząca występujących zagrożeń powodziowych na terenie Powiatu Jarocińskiego.

1. PGW Wody Polskie- Nadzór Wodny w Jarocinie

2. Związek Spółek Wodnych
w Jarocinie

 

3. Referat Budownictwa i Środowiska

Kwiecień

1. Informacja o realizacji zadań z zakresu Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa.

2. Aktualna sytuacja w dziedzinie funkcjonowania pszczelarstwa na terenie powiatu.

1.       Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa

2.      Przedstawiciele związków

Maj

1. Ocena aktualnego stanu parków podworskich zagospodarowywanych przez instytucje powiatowe.

2. Informacja o wypadkach przy pracy w rolnictwie w roku 2017 i 2018.

 1. „Domostwo” w Górze i DPS w Kotlinie oraz Referat Inwestycji.

2. KRUS Oddział w Jarocinie.

Czerwiec

1.Informacja w zakresie działalności Kół Wędkarskich Polskiego Związku Wędkarskiego oraz ocena działalności Społecznej Straży Rybackiej na terenie powiatu.

 

2. Ocena wykonania budżetu powiatu za rok 2018 w zakresie działania komisji.

1. Koła Wędkarskie

 

 

 

2.Zarząd Powiatu

Sierpień

1. Informacja o działalności Kół Polskiego Związku Łowieckiego, dzierżawiącego grunty na terenie powiatu jarocińskiego.

2. Ocena wykonania nadzoru nad gospodarką leśną
w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa.

 

 

1.Prezesi poszczególnych kół łowieckich.

 

2. Referat Budownictwa
i Środowiska oraz Nadleśnictwo Jarocin.

 

Wrzesień

1 Informacja o realizacji ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych w ramach zadań powiatu jarocińskiego.

 

 

2.Informacja o realizacji budżetu powiatu za I półrocze 2019 roku w zakresie działania komisji.

1. Referat Budownictwa i Środowiska

2. Zarząd Powiatu.

Październik

1. Ocena stopnia realizacji form edukacji ekologicznej w powiecie.

2. Ocena stopnia wdrażania programu w zakresie usuwania wyrobów zawierających azbest na terenie powiatu.

 

1, 2. Referat Budownictwa
i Środowiska.

Listopad

1.Informacja o stanie wykorzystania zasobów naturalnych ze złóż na terenie powiatu jarocińskiego.

 

2. Analiza i zaopiniowanie projektu budżetu powiatu na rok 2020 w zakresie działania komisji.

1. Referat Budownictwa

i Środowiska.

 

2. Zarząd Powiatu.

Grudzień

1. Informacja w zakresie usuwania zagrożeń ekologicznych przez jednostki straży pożarnej.

2. Zatwierdzenie propozycji do planu pracy komisji na rok 2020.

1. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Jarocinie.

2. Przewodniczący Komisji

 

 

                  Za Komisję:

           

                                                               Przewodniczący

                                                                     Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska

                                                             

                                                               Tomasz Bandyk

 

« powrót Drukuj

Czytaj również: