« powrót

Plan Pracy Komisji Stałych Rady Powiatu Jarocińskiego

PLAN PRACY

KOMISJI BUDŻETU I ROZWOJU

NA 2017 ROK

 

Termin

Tematyka

Materiał przedkłada:

styczeń

1. Zatwierdzenie sprawozdania z działalności komisji za rok 2016.

 

 

1. Przewodniczący Komisji

 

luty

1. Sprawozdanie z działalności Referatu Dróg Powiatowych w 2016 roku.

 

 

1. Zarząd Powiatu, Wydział Rozwoju

marzec

1. Informacja o efektach współpracy Powiatu Jarocińskiego z innymi samorządami za 2016 r. w zakresie realizacji wspólnych zadań i inwestycji.

 

1. Zarząd Powiatu

 

 

kwiecień

1.Sprawozdanie z realizacji dochodów powiatu za

    I kwartał 2017 r.

2. Realizacja strategii rozwoju „Szpitala Powiatowego
    w Jarocinie” Sp. z o.o. – posiedzenie wspólne z Komisją

1. Zarząd Powiatu

2.Zarząd Powiatu, Prezes Spółki

maj

1. Działalność Powiatowego Urzędu Pracy

2. Informacja o stopniu realizacji inwestycji oraz remontów i napraw w drogownictwie w 2016 roku i w I kwartale 2017 r.

 

1. Dyrektor PUP

2. Zarząd Powiatu

 

 

 

 

 

czerwiec

1.  Analiza wykonania budżetu powiatu za rok 2016.

1. Zarząd Powiatu

sierpień

 1. Informacja o sprawozdaniu finansowym spółki pn. „Szpital Powiatowy w Jarocinie” Sp. z o.o. za 2016 rok.

  - wspólne posiedzenie z Komisją Zdrowia i Spraw Społecznych
 2. Zarząd Powiatu, Zarząd „Szpitala Powiatowego
  w Jarocinie”
 

wrzesień

 

1. Informacja o realizacji budżetu powiatu za I półrocze 2017 roku.

 

2.Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej.

1, 2. Zarząd Powiatu

październik

 

1. Realizacja zadań oraz wykorzystanie środków przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Jarocinie oraz Powiatowych Ośrodków Wsparcia za 2016rok i I półrocze 2017 roku.

2. Sprawozdanie z realizacji dochodów powiatu za III kwartały 2017 r.

1. Dyrektor PCPR, Kierownik Ośrodka

2. Zarząd Powiatu

listopad

 

 1. Analiza projektu budżetu powiatu na 2018 rok.

 

 1. Analiza projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jarocińskiego.
 2. Zarząd Powiatu

 

 1. Zarząd Powiatu

grudzień

 1. Zaopiniowanie projektu budżetu powiatu na 2018 rok.

 

 1. Zaopiniowanie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jarocińskiego na lata 2018-2030.

 

 1. Zatwierdzenie propozycji do planu pracy komisji na 2018 rok.
 2. Zarząd Powiatu

 

 1. Zarząd Powiatu

 

 1. Przewodniczący Komisji

 

 

                                                                                

PLAN PRACY

KOMISJI ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH

NA 2017 ROK

 

Miesiąc

Tematyka

Materiał przedkłada:

styczeń

1. Funkcjonowanie Powiatowych Ośrodków Wsparcia.

2. Zatwierdzenie sprawozdania z działalności komisji za rok 2015.

1. Kierownik Ośrodka

2. Przewodniczący Komisji

luty

1. Sprawozdanie z działalności PCPR.
Informacja o Działalności Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności.
2. Sprawozdanie z realizacji Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar za rok 2016 oraz Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej w 2016 r. – posiedzenie wyjazdowe.

1. Dyrektor PCPR,
Kierownik Zespołu

 

2. Dyrektor PCPR

marzec

1. Informacja o stanie porządku i bezpieczeństwa na terenie powiatu za 2016 rok - uwzględniając stan bezpieczeństwa na drogach powiatowych.

2. Metody pracy szkół i Policji mające na celu          

    przeciwdziałanie oraz zwalczanie narkomanii

    i innych uzależnień – posiedzenie wspólne z Komisją Edukacji i Kultury

1. Komendant Policji,
KPP Straży Pożarnej
w Jarocinie

2. Komendant Policji, Pedagodzy szkolni

kwiecień

1. Realizacja strategii rozwoju „Szpitala Powiatowego
    w Jarocinie” Sp. z o.o. – posiedzenie wspólne z Komisją Budżetu i Rozwoju

 

1. Zarząd Powiatu,

    Prezes Spółki

Maj

 1. Informacja o realizacji zadań przez Powiatowy Urząd Pracy oraz sytuacja na rynku pracy.
 2. Sprawozdanie z realizacji Powiatowego Programu Przeciwdziałania Bezrobociu za 2016 r. i początek 2017 roku.

1, 2 Dyrektor PUP
w Jarocinie

 

3. Zarząd Powiatu

 

 

czerwiec

1. Informacja o sytuacji w Domu Pomocy Społecznej
w Kotlinie – posiedzenie wyjazdowe.

2. Ocena wykonania budżetu powiatu za rok 2016 w zakresie działania komisji.

 

1. Dyrektor DPS

2. Zarząd Powiatu

sierpień

1. Informacja o sprawozdaniu finansowym spółki                                                             pn. „ Szpital Powiatowy w Jarocinie” Sp. z o.o. za 2016 rok. - wspólne posiedzenie z Komisją Budżetu i Rozwoju.

 

1. Zarząd Powiatu, Zarząd „Szpitala Powiatowego
w Jarocinie”

 

wrzesień

1. Informacja o stanie sanitarno-epidemiologicznym na obszarze powiatu za 2016 rok.

 

2.Informacja o realizacji budżetu powiatu za I półrocze 2017 roku w zakresie działania komisji.

 

1. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny

 

2. Zarząd Powiatu

październik

1. Opieka medyczna w szkołach prowadzonych przez Powiat Jarociński

2. Choroby odzwierzęce.

1, Pielęgniarki szkolne

2. PPIS, Powiatowy Lekarz Weterynarii

listopad

1. Działalność Warsztatu Terapii Zajęciowej – posiedzenie wyjazdowe

2. Analiza i zaopiniowanie projektu budżetu powiatu na rok 2018 w zakresie działania komisji.

1. Kierownik Warsztatu

 

2. Zarząd Powiatu

grudzień

1. Informacja o funkcjonowaniu w Domu Wsparcia Dziecka i Rodzony „Domostwo” w Górze oraz Salezjańskiej Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej Dom Wspomożycielki w Dobieszczyźnie.
- posiedzenie wyjazdowe w Domu Wsparcia Dziecka i Rodzony „Domostwo” w Górze

 

2. Zatwierdzenie propozycji do planu pracy komisji na rok 2018.

1.  Dyrektorzy placówek

 

 

 

 

 

 

2. Przewodniczący Komisji

                                                                                                        

                                                                                                                                                                         

PLAN PRACY

KOMISJI EDUKACJI I KULTURY

NA 2017 ROK

 

Termin

Tematyka

Materiał przedkłada:

Styczeń

1. Zasoby kulturowe i turystyczne Powiatu Jarocińskiego.

2. Informacja na temat obiektów zabytkowych

3. Zatwierdzenie sprawozdania z działalności komisji za rok 2016.

1, 2 Dyrektor Wydziału Oświaty i Spraw Społecznych

 

3. Przewodniczący Komisji

Luty

1. Informacja o realizacji zadań z zakresu kultury fizycznej, sportu i turystyki w Powiecie Jarocińskim za rok 2016.

2.Informacja o działalności JUTW.

3. Informacja o działalności ZSO w Jarocinie – posiedzenie w ZSO Jarocin.

1. Dyrektor Wydziału

 

3. Dyrektor ZSO w Jarocinie

Marzec

1. Metody pracy szkół i Policji mające na celu          

przeciwdziałanie oraz zwalczanie narkomanii i innych uzależnień - wspólne posiedzenie z Komisją Zdrowia i Spraw Społecznych.

1. Komendant Policji, Pedagodzy szkolni, Dyrektorzy szkół

Kwiecień

1. Oferta szkół ponadgimnazjalnych na rok szkolny
2017-2018.

 

2. Informacja o działalności ZSP-B w Tarcach – posiedzenie wyjazdowe w ZSP-B w Tarcach.

 

1. Dyrektor Wydziału Oświaty i Spraw Społecznych

2. Dyrektor ZSP-B w Tarcach

Maj

1. Informacja o realizacji „Programu Współpracy Powiatu Jarocińskiego z Organizacjami Pozarządowymi oraz Podmiotami Prowadzącymi Działalność Pożytku Publicznego” w 2016 roku.

 

2. Informacja o prowadzonej działalności w zakresie kultury przez stowarzyszenia istniejące na terenie powiatu

 

1,2 Dyrektor Wydziału Oświaty i Spraw Społecznych

 

Czerwiec

1. Informacja o stanie i bazie kultury fizycznej i sportu na terenie powiatu.

2. Sprawozdanie z przebiegu przygotowań do setnej rocznicy Powstania Wielkopolskiego.

3. Ocena wykonania budżetu powiatu za rok 2016 w zakresie działania komisji.

1. Dyrektor Wydziału Oświaty
i Spraw Społecznych

 

3. Zarząd Powiatu

Sierpień

1. Podsumowanie osiągnięć uczniów w roku szkolnym 2016/2017.

2. Ocena wykorzystania środków finansowych na

    inwestycje i remonty w szkołach i placówkach

    prowadzonych przez powiat w roku szkolnym

    2016/2017 oraz rozeznanie potrzeb w tym zakresie

    na rok 2018.

1. Dyrektorzy szkół

2. Wydział Rozwoju, Dyrektorzy szkół

Wrzesień

1. Stan organizacyjny szkół na rok szkolny 2017/2018.

 

2. Informacja o realizacji budżetu powiatu za I półrocze 2017 roku w zakresie działania komisji.

1. Dyrektor Wydziału Oświaty
i Spraw Społecznych

 

2. Zarząd Powiatu

Październik

1. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych powiatu w roku szkolnym 2016/2017.

2.Informacja o działalności Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 oraz Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Jarocinie. - posiedzenie wyjazdowe

1. Dyrektor Wydziału Oświaty i Spraw Społecznych

2. Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych
Nr 1 w Jarocinie,
Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych
Nr 2 w Jarocinie, 

Listopad

1. Informacja o realizacji zadań przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną w Jarocinie oraz przez Zespół Szkół Specjalnych. - posiedzenie wyjazdowe w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Jarocinie.

 

2. Analiza i zaopiniowanie projektu budżetu powiatu na rok 2018 w zakresie działania komisji.

1. Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej
w Jarocinie, 
Dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych w Jarocinie

2. Zarząd Powiatu

Grudzień

1. Sprawozdanie z realizacji kalendarza imprez kulturalnych w 2017 roku.

2. Sprawozdanie z realizacji przedsięwzięć promocyjnych Powiatu Jarocińskiego w 2017 roku.

3. Zatwierdzenie propozycji do planu pracy komisji na rok 2018.

1. Dyrektor Wydziału Oświaty
i Spraw Społecznych

2. Wydział Administracyjny

 

 

3. Przewodniczący Komisji

 

PLAN PRACY

KOMISJI ROLNICTWA I OCHRONY ŚRODOWISKA

NA 2017 ROK

 

Termin

Tematyka

Materiał przedkłada:

styczeń

1. Informacja o funkcjonowaniu na terenie powiatu systemu dopłat dla rolników oraz realizacja programów pomocowych w zakresie rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich.

2. Informacja o funkcjonowaniu i zadaniach doradztwa rolniczego na terenie powiatu.

3. Zatwierdzenie sprawozdania z działalności komisji za rok 2016 obecnej kadencji Rady Powiatu w Jarocinie.

1. Kierownik Biura Powiatowego ARiMR
w Jarocinie.

 

2. ODR Jarocin

 

3. Przewodniczący Komisji

luty

1. Aktualna sytuacja w dziedzinie funkcjonowania pszczelarstwa na terenie powiatu.

2. Informacja o realizacji zadań z zakresu Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa.

1. Spółdzielnia Ogrodniczo-Pszczelarska w Jarocinie.

2. Inspektor Ochrony Roślin
i Nasiennictwa Oddział
w Jarocinie.

marzec

1. Informacja o stanie cieków oraz urządzeń melioracji wodnych podstawowych na terenie Powiatu Jarocińskiego oraz planach inwestycyjnych w tym zakresie.

2. Informacja o stanie realizacji zadań statutowych spółek wodnych funkcjonujących na terenie Powiatu Jarocińskiego.

3. Informacja dotycząca występujących zagrożeń powodziowych na terenie Powiatu Jarocińskiego.

1.Wielkopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Oddział Rejonowy w Ostrowie Wlkp.

2. Związek Spółek Wodnych
w Jarocinie

 

3. Referat Organizacyjny

    i Bezpieczeństwa

 

kwiecień

1. Informacja o stanie wykorzystania zasobów naturalnych ze złóż na terenie powiatu.  

2. Promocja powiatu jarocińskiego w zakresie rolnictwa i produkcji rolnej oraz ochrony środowiska.

1. 2.Referat Budownictwa
i Środowiska

maj

1. Ocena stopnia realizacji spraw z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej zgłaszanych do powiatu przez mieszkańców.

2. Ocena aktualnego stanu parków podworskich zagospodarowywanych przez instytucje powiatowe.

 1. Przewodniczący Komsiji

2. „Domostwo” w Górze i DPS w Kotlinie oraz Referat Inwestycji.

 

 

czerwiec

1. Informacja o działalności Kół Polskiego Związku Łowieckiego, dzierżawiącego grunty na terenie powiatu jarocińskiego.

2. Ocena wykonania budżetu powiatu za rok 2016 w zakresie działania komisji.

1. Prezesi poszczególnych kół łowieckich.

2. Zarząd Powiatu

sierpień

1. Promocja powiatu jarocińskiego w zakresie rolnictwa i produkcji rolnej oraz ochrony środowiska

 1. Zarząd Powiatu

wrzesień

1. Ocena stopnia realizacji form edukacji ekologicznej w powiecie oraz w placówkach oświatowo-wychowawczych prowadzonych przez Powiat Jarociński.

2. Ocena stopnia wdrażania programu i postępu prac        w zakresie usuwania wyrobów zawierających azbest na terenie powiatu.

1. 2. Referat Budownictwa
i Środowiska.

 

październik

1. Ocena stopnia realizacji zadań z zakresu rolnictwa
i ochrony środowiska zapisanych w Strategii Rozwoju Powiatu Jarocińskiego na lata 2014-2020.

2.Informacja o realizacji budżetu powiatu za I półrocze 2017 roku w zakresie działania komisji.

1. Referat Budownictwa
i Środowiska.

 

2. Zarząd Powiatu

listopad

1. Informacja w zakresie działalności Kół Wędkarskich Polskiego Związku Wędkarskiego oraz ocena działalności Społecznej Straży Rybackiej na terenie powiatu.

2. Ocena wykonania nadzoru nad gospodarką leśną
w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa.

1. Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Kaliszu
z siedzibą w Ostrowie Wlkp.

 

2. Referat Budownictwa
i Środowiska oraz Nadleśnictwo Jarocin.

 

grudzień

1. Ocena stopnia zaawansowania wykorzystywania alternatywnych źródeł energii na terenie powiatu.

2. Informacja w zakresie funkcjonowania grup producenckich na terenie powiatu.

3. Analiza i zaopiniowanie projektu budżetu powiatu na rok 2018 w zakresie działania komisji.

1. Wydział Budownictwa
i Środowiska oraz firmy instalujące urządzenia odnawialnych źródeł energii

2.Przedstawiciele grup producenckich.

3. Przewodniczący Komisji

 

« powrót Drukuj

Czytaj również: