otwórz widżet facebooka

Dotacje

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Jarocinie

W dniu 10 marca 2023r. została podpisana umowa w sprawie wysokości i trybu przekazywania środków Funduszu Solidarnościowego na realizację zadania w ramach Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej ,,Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" - edycja 2023 pomiędzy Powiatem Jarocińskim a Wojewodą Wielkopolskim Michałem Zielińskim. Na realizację ww. programu Powiat Jarocińki otrzyma środki w łącznej kwocie 527.544,00 zł.

Celem Programu jest wprowadzenie usługi asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla osób niepełnosprawnych oraz przeciwdziałanie dyskryminacji i wykluczeniu społecznemu poprzez umożliwienie osobom niepełnosprawnym uczestnictwa w wydarzeniach społecznych, kulturalnych czy sportowych.

Program umożliwia bezpłatne skorzystanie z pomocy osobistego asystenta w szczególności przy:
- wykonywaniu czynności dnia codziennego dla uczestnika Programu;
- wyjściu, powrocie lub dojazdach z uczestnikiem Programu w wybrane przez uczestnika miejsca;
- załatwianiu spraw urzędowych;
- korzystaniu z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy);
- zaprowadzaniu dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności do placówki oświatowej lub przyprowadzaniu ich z niej.

Realizatorem ww. programu jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Jarocinie.


2024 rok


Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Jarocinie przystępuje do realizacji programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością ”- edycja 2024 finansowanego z Funduszu Solidarnościowego. Głównym celem Programu jest wprowadzenie usług asystenta jako formy wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym. Usługi asystencji osobistej polegają m.in. na pomocy asystenta w wykonywaniu czynności dnia codziennego: wyjściu, powrocie lub dojazdach w wybrane przez uczestnika miejsca, załatwianiu spraw urzędowych, korzystaniu z dóbr kultury. Na realizację Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością”- edycja 2024, Powiat Jarociński pozyskał dofinansowanie w kwocie 1.133.628,00 zł.  Z programu skorzysta kilkadziesiąt osób. 


 Dom Pomocy Społecznej im. Marii Kaczyńskiej w Kotlinie

W dniu 3 marca 2023r. została podpisana umowa w sprawie wysokości i trybu przekazywania środków Funduszu Solidarnościowego na realizację zadania w ramach Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej ,,Opieka wytchnieniowa" - edycja 2023 pomiędzy Powiatem Jarocińskim a Wojewodą Wielkopolskim Michałem Zielińskim. Na realizację ww. programu Powiat Jarocińki otrzyma środki w łącznej kwocie 829.056,00 zł. 

Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad: dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności; osobami niepełnosprawnymi posiadającymi: orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem. 

Realizatorem Programu będzie Dom Pomocy Społecznej im. Marii Kaczyńskiej w Kotlinie, który da możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej osobom, które tej pomocy wymagają, zapewniając pobyt całodobowy osobom posiadającym orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności m.in. z niepełnosprawnością sprzężoną.  W odniesieniu do członków rodzin lub opiekunów osób niepełnosprawnych poprzez czasowe odciążenie od codziennych obowiązków łączących się ze sprawowaniem opieki nad osobą niepełnosprawną, zapewnienie czasu na odpoczynek i regenerację.

Realizator zapewni 8 stałych miejsc do opieki całodobowej w swojej jednostce, z której skorzystać będzie mogło, aż nawet 64 beneficjentów, przyjmując, że skorzysta z turnusu 14 dniowego opieki. Zaproponowana będzie również opieka wytchnieniowa dla 10 osób w ramach pobytu dziennego w miejscu zamieszkania  osoby niepełnosprawnej, w wymiarze nie więcej niż 4 godziny dziennie dla jednego beneficjenta. Rodzaj i zakres godzinowy usług opieki wytchnieniowej będzie uzależniony od osobistej sytuacji osoby niepełnosprawnej.

Celem programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad osobami niepełnosprawnymi. Koszt usługi jaką jest uruchomienie w obecnie działającej placówce tzw. „Opieki wytchnieniowej” został skalkulowany tak, by zapewnić pełną opiekę, każdej zainteresowanej osobie, która będzie chciała z niej skorzystać.

Prowadzenie domów pomocy społecznej to najbardziej specjalistyczne usługi systemu pomocy społecznej. Praca w DPS-ach jest ciężka i wymaga dużego zaangażowania oraz doświadczenia. Dlatego też Wojewoda Wielkopolski  właśnie do tych placówek kieruje wsparcie.        

Dnia 28.09.2023 r. Powiat Jarociński podpisał z Wojewodą Wielkopolskim umowę w sprawie przyznania dotacji z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżącej działalności w postaci wypłaty dodatków do wynagrodzenia dla pracowników domów pomocy społecznej.

Powiat Jarociński otrzymał dotacje z budżetu Wojewody Wielkopolskiego w wysokości 486 900,00 zł, która przeznaczona zostanie na wypłatę dodatków do wynagrodzeń dla pracowników zatrudnionych w domach pomocy społecznej w kwocie 600,00 zł miesięcznie.  Dofinansowanie obejmuje okres od kwietnia do grudnia 2023 r.

Aktualizacja

Dnia 24 października został podpisany aneks do Umowy w sprawie przyznania Powiatowi Jarocińskiemu dotacji z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżącej działalności Domów Pomocy Społecznej w postaci wypłaty dodatków do wynagrodzenia dla pracowników domów pomocy społecznej.

Powiat Jarociński otrzymał dotacje z budżetu Wojewody Wielkopolskiego w wysokości 594 018,00 zł.


 2024 rok

Powiat Jarociński  przystąpił do ogłoszonego przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej – Programu „Opieka wytchnieniowa” dla jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024, realizowanego w ramach Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.

Realizatorem zadania będzie Dom Pomocy Społecznej im. Marii Kaczyńskiej w Kotlinie.

Adresatami programu są członkowie rodzin, opiekunowie, którzy wymagają wsparcia w postaci doraźnej, czasowej przerwy w sprawowaniu bezpośredniej opieki nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności oraz osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności albo orzeczeniem traktowanym na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności. Usługi opieki wytchnieniowej przysługują w przypadku zamieszkiwania członka rodziny lub opiekuna, we wspólnym gospodarstwie domowym z osobą z niepełnosprawnością, która wymaga stałej opieki w zakresie potrzeb życia codziennego.

Członek rodziny osoby z niepełnosprawnością lub opiekun osoby z niepełnosprawnością może korzystać z usług opieki wytchnieniowej na terenie innej gminy lub innego powiatu niż gmina lub powiat właściwe ze względu na jego miejsce zamieszkania i miejsce zamieszkania osoby
z niepełnosprawnością, nad którą sprawuje bezpośrednią opiekę, jeżeli gmina lub powiat właściwe ze względu na jego miejsce zamieszkania i miejsce zamieszkania osoby z niepełnosprawnością nie przystąpiła/ł do realizacji Programu lub jeżeli gmina lub powiat właściwe ze względu na jego miejsce zamieszkania i miejsce zamieszkania osoby z niepełnosprawnością przystąpiła/ł do realizacji Programu ale wyczerpane zostały środki z Funduszu przyznane tej gminie lub powiatowi na realizację Programu, pod warunkiem zawarcia porozumienia pomiędzy właściwymi jednostkami samorządu terytorialnego.

Dzięki programowi opiekunowie będą mogli liczyć na przyznanie maksymalnie 240 godzin usługi opieki wytchnieniowej świadczonej w ramach pobytu dziennego lub 14  dób dla usługi opieki wytchnieniowej świadczonej w ramach pobytu całodobowego.

W trakcie trwania usługi osoby niepełnosprawne będą przebywać po opieką wskazanych osób bezpośrednio w miejscu zamieszkania, lub miejscu wskazanym przez osoby korzystające ze wsparcia, bądź w przypadku usługi opieki wytchnieniowej w ramach pobytu całodobowego
w domu pomocy społecznej świadczącym usługi wsparcia krótkoterminowego –
tj. w Domu Pomocy Społecznej im. Marii Kaczyńskiej w Kotlinie

Przyznając usługę opieki wytchnieniowej oraz jej wymiar godzinowy, realizator przede wszystkim weźmie pod uwagę potrzeby członków rodziny lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad osobą niepełnosprawną, która stale przebywa w domu, tj nie korzysta z ośrodka wsparcia lub placówek pobytu całodobowego. Ponadto rozpatrzona zostanie sytuacja osoby niepełnosprawnej z uwzględnieniem stopnia i rodzaju jej niepełnosprawności.

Realizacja usług w środowiskach planowana jest na przełomie marca i kwietnia 2024r. Przewidywany termin zakończenia realizacji wsparcia grudzień 2024 r.

Osoby zainteresowane tą formą wsparcia mogą składać wnioski w siedzibie Domu Pomocy Społecznej im. Marii Kaczyńskiej w Kotlinie, ul. Parkowa 4, 63-220 Kotlin, od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00-15.00.

Informacje dotyczące udziału w Programie można uzyskać pod numerem telefonu 62 740-05-908 lub 782-222-815.


    

×