otwórz widżet facebooka

XLII sesja Rady Powiatu Jarocińskiego

Dodano 18 czerwca 2021, wpis archiwalny

Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym
(Dz.U. z 2020 r. poz. 920) zwołuję XLII SESJĘ RADY POWIATU JAROCIŃSKIEGO, na dzień 24 czerwca 2021 r. (czwartek) o godz. 13:00 w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Jarocinie z następującym porządkiem obrad:

 

1.      Otwarcie obrad sesji.

2.      Przyjęcie protokołu z obrad XLI sesji Rady Powiatu Jarocińskiego.

3.      Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu po XLI sesji Rady Powiatu.

4.      Sprawozdanie z działalności Przewodniczącego Rady Powiatu oraz Radnych po XLI sesji Rady Powiatu.

5.      Zapoznanie się z raportem o stanie Powiatu Jarocińskiego za 2020 rok.

6.      Debata nad raportem o stanie Powiatu Jarocińskiego za 2020 rok.

7.      Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu Jarocińskiego wotum zaufania.

8.      Zapoznanie się ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Jarocińskiego za 2020 rok.

9.      Zapoznanie się ze sprawozdaniem finansowym Powiatu Jarocińskiego za 2020 rok.

10.  Zapoznanie się z informacją o stanie mienia.

11.  Zapoznanie się z uchwałą Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym przez Zarząd Powiatu Jarocińskiego sprawozdaniu z wykonania budżetu powiatu za 2020 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego Powiatu Jarocińskiego.

12.  Zapoznanie się z wnioskiem Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Jarocińskiego o udzielenie absolutorium Zarządowi Powiatu Jarocińskiego za 2020 rok.

13.  Zapoznanie się z uchwałą Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu w sprawie opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Jarocińskiego o udzielenie absolutorium Zarządowi Powiatu za 2020 r.

14.  Dyskusja.

15.  Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatu Jarocińskiego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2020 rok.

16.  Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2020 rok.

17.  Oferta szkół ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2021-2022.

18.  Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie zatwierdzenia do realizacji w okresie od dnia 01.01.2019r. do dnia 31.12.2022r. projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020.

19.  Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie zatwierdzenia do realizacji w okresie od dnia 01.01.2019r. do dnia 31.12.2022r. projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

20.  Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jarocińskiego na lata 2021 – 2030

21.  Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Jarocińskiego na 2021 r.

22.  Interpelacje i zapytania radnych.

23.  Wnioski i oświadczenia radnych.

24.  Wolne głosy i wnioski.

25.  Komunikaty.

26.  Zakończenie obrad.

 

Materiały dotyczące posiedzenia są już dostępne w systemie eSesja oraz pod następującym adresem: https://ssl.esesja.pl/posiedzenie8/137223

 

 

 

 

                                                                                                          Przewodniczący

                                                                                                            Rady Powiatu

                                                                                                            

  Jan Szczerbań

 

×