otwórz widżet facebooka

XXXVIII sesja Rady Powiatu Jarocińskiego

Dodano 18 marca 2021, wpis archiwalny

Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym Dz. U. z 2018 roku, poz. 995 z późn. zm.) zwołuję XXXVIII SESJĘ RADY POWIATU JAROCIŃSKIEGO, na dzień 25 marca 2021 r. (czwartek) o godz. 15:00 w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Jarocinie z następującym porządkiem obrad:

 

1.Otwarcie obrad sesji.
2.Przyjęcie protokołów z obrad XXXVI i XXXVII sesji Rady Powiatu.
3.Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu po XXXVI sesji Rady Powiatu.
4.Sprawozdanie z działalności Przewodniczącego Rady Powiatu oraz Radnych po XXXVI sesji Rady Powiatu.
5.Przyjęcie do wiadomości uchwały Zarządu Powiatu w Jarocinie w sprawie przyjęcia sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Jarociński.
6.Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Jarocinie.

7.Informacja o Działalności Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w 2020 roku.

8.Informacja o stanie realizacji zaplanowanych zadań inwestycyjnych i remontowych w drogownictwie w 2020 roku.

9.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki pod firmą: „Szpital Powiatowy w Jarocinie” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Jarocinie, pokrycia powyższego kapitału zakładowego wkładem pieniężnym oraz objęcia przez Powiat Jarociński wszystkich nowoutworzonych udziałów w Spółce.
10.Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji udzielonych z budżetu powiatu jarocińskiego dla szkół i placówek niepublicznych. po konsultacjach.
11.Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w Jarocinie.
12.Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazane przez Prezesa Zarządu Funduszu Powiatowi Jarocińskiemu na 2021 rok.
13.Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie przyjęcia sprawozdania i dokonania oceny rocznej działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej Jarocinie prowadzonego przez Stowarzyszenie OPUS za 2020r.
14.Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jarocińskiego na lata 2021 - 2030.
15.Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Jarocińskiego na 2021 r.
16.Wnioski i oświadczenia radnych.
17.Wolne głosy i wnioski.
18.Interpelacje i zapytania radnych.
19.Komunikaty.
20.Zakończenie obrad.
 

Materiały dotyczące posiedzenia są dostępne pod następującym adresem:

 

https://ssl.esesja.pl/posiedzenie8/124463

 

 Przewodniczący

 Rady Powiatu

                                                                                                           

  Jan Szczerbań

 

×