otwórz widżet facebooka

Starostwo Powiatowe

Informacja o działalności Starostwa Powiatowego w Jarocinie

Starostwo Powiatowe w Jarocinie jest jednostką organizacyjną Powiatu Jarocińskiego, przy pomocy której Zarząd Powiatu Jarocińskiego wykonuje zadania Powiatu, zawarte w ustawie z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym. 

Godziny urzędowania Starostwa Powiatowego w Jarocinie: od poniedziałku do piątku w godz. od 7.30 do 15.30 (od 1 września do 30 czerwca) oraz od poniedziałku do piątku w godz. od 7.00 do 15.00 (od 1 lipca do 31 sierpnia).

Główny budynek Starostwa Powiatowego w Jarocinie mieści się przy Alei Niepodległości 10-12 w Jarocinie. Interesanci mogą załatwić swoje sprawy również w budynkach przy ulicy: Zacisznej 2 (Referat Komunikacji i Dróg Powiatowych) oraz Kościuszki 10 (Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami).

Starostwo Powiatowe w Jarocinie, al. Niepodległości 10-12 

Foto. Starostwo Powiatowe w Jarocinie, Al. Niepodległości 10-12, 63-200 Jarocin - mapa

Budynek ma dwa wejścia – wejście główne od strony Al. Niepodległości 10 (schody)

Wejście boczne do Starostwa przystosowane dla osób poruszających się na wózkach  Wejście boczne do Starostwa

oraz wejście boczne od strony Al. Niepodległości 12 – to wejście jest odpowiednie dla osób z niepełnosprawnościami w tym poruszających się na wózkach inwalidzkich, osób starszych i dla mam z dziećmi (podjazd). Starostwo znajduje się na parterze budynku.

 

Referat Komunikacji i Dróg Powiatowych Starostwa Powiatowego w Jarocinie Budynek Starostwa Powiatowego w Jarocinie, ulica Zaciszna 2a     

Foto. Referat Komunikacji i Dróg Powiatowych, ul. Zaciszna 2a, 63-200 Jarocin - mapa

Wejście do budynku od ul. Zacisznej 2a (schody i podjazd dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich).

Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami

Foto. Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami, ul. Kościuszki 10, 63-200 Jarocin - mapa

Wejście do budynku od ul. Kościuszki 10 (schody, brak udogodnień dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich).

 

Od 2018 roku, decyzją Rady Powiatu, funkcję Starosty Jarocińskiego pełni Lidia Czechak, a funkcję Wicestarosty Katarzyna Szymkowiak. W 2019 roku na Członka Zarządu Powiatu Jarocińskiego powołany został radny powiatowy Mariusz Stolecki

Starosta kieruje i organizuje pracę Starostwa przy pomocy Wicestarosty, Członka Zarządu, Sekretarza i Skarbnika, ponad to bezpośrednio odpowiedzialna jest pracę biura ds. kontroli, Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami oraz nadzoruje Szpital Powiatowy w Jarocinie. Wicestarosta skupia się na działaniach Wydziału Administracyjno-Inwestycyjnego oraz Powiatowego Urzędu Pracy, a Członek Zarządu Powiatu nadzoruje Wydział Oświaty i Spraw Społecznych, Powiatowy Centrum Pomocy Rodzinie oraz Dom Pomocy Społecznej i Dom Dziecka. Nad pracami Wydziału Finansów czuwa Skarbnik Powiatu – Jacek Jędrzejak.

 

Zakres obsługi interesantów w Starostwie Powiatowym w Jarocinie

Wybrane zadania Wydziału Administracyjno-Inwestycyjnego:

 

- w zakresie Referatu Komunikacji i Dróg:

 • rejestracja i wyrejestrowywanie pojazdów,
 • wydawanie i zatrzymywanie praw jazdy, nadawanie i cofanie uprawnień,
 • usuwanie pojazdów z drogi,
 • nadzór nad ośrodkami szkolenia kierowców, instruktorami nauki jazdy i wykładowcami,
 • wydawanie, cofanie i wygaszanie zezwoleń, licencji oraz zaświadczeń w transporcie krajowym,
 • prowadzenie spraw związanych z publicznym transportem zbiorowym,
 • nadzór nad stacjami kontroli pojazdów,
 • prowadzenie spraw z zakresu zarządzenia ruchem drogowym,
 • prowadzenie spraw związanych z bezpieczeństwem ruchu drogowego (np. wydawanie uzgodnień na organizowanie procesji i pielgrzymek na drogach publicznych czy wydawanie zezwoleń na przeprowadzanie zawodów sportowych, które powodują utrudnienia w ruchu).

 

- w zakresie Referatu Budownictwa i Środowiska:

 • przygotowywanie pozwoleń na budowę,
 • przyjmowanie zgłoszeń o zamiarze budowy oraz wykonywania robót budowlanych niewymagających uzyskania pozwolenia na budowę,
 • przyjmowanie zgłoszeń o rozbiórce niewymagającej uzyskania pozwolenia,
 • nakładanie obowiązku uzyskania pozwolenia na rozbiórkę,
 • stwierdzanie wygaśnięcia decyzji o pozwoleniu na budowę,
 • wydawanie dzienników budowy,
 • kontrolowanie prowadzenia spraw związanych z udzielaniem lub odmową zgody na odstępstwo od przepisów techniczno-budowalnych,
 • przyjmowanie zgłoszeń o zamiarze zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego,
 • wydawanie zaświadczeń o samodzielności lokalu mieszkalnego,
 • potwierdzanie powierzchni użytkowej i wyposażenia technicznego domu jednorodzinnego dla celów dodatku mieszkaniowego,
 • wydawanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej,
 • wydawanie kart wędkarskich,
 • rejestracja sprzętu pływającego służącego do połowu ryb,
 • wystawianie legitymacji strażnikom Społecznej Straży Rybackiej,
 • prowadzenie spraw związanych z usuwaniem azbestu z budynków mieszkalnych, gospodarczych i inwentarskich,
 • wydawanie zaświadczeń o tym, że działka nie jest objęta uproszczonym planem lasu,
 • wydawanie decyzji dla jednostek w przypadku przekroczenia dopuszczalnego poziomu hałasu w środowisku,
 • wydawanie decyzji zobowiązującej podmiot negatywnie oddziałujący na środowisko do ograniczenia oddziaływania na środowisko i jego zagrożenia lub przywrócenia środowiska do stanu właściwego,
 • prowadzenie spraw dotyczących ograniczania lub zakazu używania jednostek pływających (lub niektórych ich rodzajów) na określonych zbiornikach,
 • pomiar, kubikowanie i cechowanie drewna oraz wydawanie dokumentu stwierdzającego legalność jego pozyskania,
 • wydawanie decyzji zezwalającej na pozyskanie drewna niezgodnie z uproszczonym planem urządzenia lasu,
 • udzielanie instruktażu z zakresu wykonywania zasięgu trzebieży wczesnej i późnej właścicielom oraz czyszczeń lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa,
 • wydawanie decyzji w zakresie zmiany lasu na użytek rolny,
 • wydawanie decyzji na przedwczesny wyrąb drzewostanów w przypadku, gdy nie spełnia on celów hodowlanych,
 • wydawanie zezwoleń na posiadanie i hodowlę chartów rasowych lub ich mieszańców,
 • wydzierżawianie polnych obwodów łowieckich na wniosek Polskiego Związku Łowieckiego,
 • ustalanie wysokości czynszu dzierżawnego dla dzierżawców polnych obwodów łowieckich,
 • prowadzanie rejestru posiadanych roślin i zwierząt chronionych,
 • pomoc przedsiębiorcom i mieszkańcom powiatu w interpretacji przepisów dotyczących gospodarki odpadami oraz udzielanie odpowiedzi na zapytania i wątpliwości prawne w zakresie obowiązywania ustawy o odpadach,
 • obsługa spraw pozostających w kompetencji Geologa Powiatowego.

 

- Wybrane zadania Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami:

 • wydawanie wypisów, wyrysów oraz map,
 • przyjmowanie i obsługa zgłoszeń prac geodezyjnych i kartograficznych, weryfikacja opracowań przyjmowanych do zasobu,
 • koordynowanie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu,
 • tworzenie, prowadzenie i udostępnianie baz danych obejmujących zbiory danych infrastruktury informacji przestrzennej (dotyczących m.in. ewidencji gruntów i budynków, geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu, rejestru cen i wartości nieruchomości) oraz standardowych opracowań kartograficznych,
 • prowadzenie spraw związanych z nabywaniem i zbywaniem nieruchomości stanowiących własność Powiatu i Skarbu Państwa,
 • naliczanie i aktualizacja opłat z tytułu użytkowania wieczystego i trwałego zarządu,
 • przygotowywanie decyzji o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości,
 • prowadzenie postępowania wywłaszczeniowego,
 • prowadzenie spraw związanych ze zwrotem wywłaszczonych nieruchomości, zwrotem odszkodowań, w tym także nieruchomości zamiennej oraz rozliczeniem z tytułu zwrotu i terminami zwrotu,
 • zabezpieczenia wierzytelności Skarbu Państwa przez wpisanie w księdze wieczystej hipoteki oraz wydawanie zaświadczeń o spłaceniu wierzytelności,
 • prowadzenie spraw związanych z orzekaniem o nadaniu na własność nieruchomości,
 • prowadzenie spraw związanych z nieodpłatnym przekazywaniem na własność działki gruntu i działek pod budynkami osobie, która przekazała gospodarstwo rolne państwu w zamian za rentę.

 

- Wybrane zadania Wydziału Oświaty i Spraw Społecznych:

 • prowadzenie spraw związanych z zakładaniem, przekształcaniem, likwidowaniem i prowadzeniem szkół i placówek oświatowych,
 • koordynacja, nadzór i kontrola nad działalnością w zakresie administracyjnym i finansowym szkół i placówek oświatowych, wynikająca z przepisów ustawy o systemie oświaty i ustawy o finansach publicznych,
 • analiza arkuszy organizacyjnych szkół i placówek oświatowych oraz zmian w tych arkuszach,
 • organizacyjne przygotowanie konkursów na stanowiska dyrektorów szkół i placówek,
 • realizacja zadań wynikających z ustawy o systemie informacji oświatowej,
 • współdziałanie z samorządami lokalnymi w zakresie oświaty,
 • podejmowanie działań wynikających z ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami,
 • prowadzenie spraw związanych z udzieleniem dotacji dla biblioteki realizującej zadania biblioteki powiatowej,
 • zapewnienie rozwoju twórczości artystycznej młodzieży i dorosłych, otaczanie opieką amatorskiego ruchu artystycznego, współdziałanie w organizacji świąt i uroczystości,
 • prowadzenie  kalendarium obchodów rocznic oraz uroczystości państwowych i lokalnych oraz prowadzenie działań na rzecz uświetniania obchodów świąt lokalnych, regionalnych i państwowych,
 • wspieranie i promowanie kultury fizycznej, rekreacji na terenie Powiatu,
 • współpraca z Narodowym Funduszem Zdrowia, samorządami gminnymi, samorządem województwa i administracją rządową w zakresie ochrony i promocji zdrowia,
 • współdziałanie z aptekami ogólnodostępnymi na terenie Powiatu w sprawach ustalania godzin pracy oraz dyżurów,
 • współpraca z organizacjami społecznym i innymi instytucjami w zakresie ochrony zdrowia a także promocji zdrowia, profilaktyki i przeciwdziałania patologiom społecznym (narkomanii, alkoholizmowi, zapobiegania AIDS) oraz przemocy,
 • prowadzenie spraw z zakresu rzeczy znalezionych,
 • prowadzenie spraw związanych z sprowadzeniem zwłok z zagranicy,
 • prowadzenie spraw związanych z analizowaniem sytuacji życiowej kombatantów i osób represjonowanych oraz podejmowanie w tym zakresie stosownych inicjatyw,
 • koordynacja, nadzór i kontrola nad działalnością jednostek organizacyjnych z obszaru pomocy społecznej,
 • współpraca z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w zakresie inicjowania zadań zmierzających do ograniczenia skutków niepełnosprawności i barier utrudniających osobom niepełnosprawnym funkcjonowanie w społeczeństwie,
 • prowadzenie działań na rzecz uświetniania obchodów świąt lokalnych, regionalnych  i państwowych,
 • zamawianie, przechowywanie i dysponowanie materiałami promocyjnymi,
 • tworzenie i aktualizowanie merytorycznej zawartości serwisu internetowego Powiatu.

 

Poza wymienionymi wydziałami w Starostwie Powiatowym w Jarocinie, w budynku przy Al. Niepodległości 10-12 funkcjonują również wydziały i referaty wewnętrzne:

 • Wydział Finansów,
 • Referat Organizacyjny i Bezpieczeństwa (w ramach Wydziału Administracyjno-Informacyjnego),
 • Referat Zamówień Publicznych i Inwestycji  (w ramach Wydziału Administracyjno-Informacyjnego)

oraz:

 • Biuro Rady,
 • Biuro ds. Informatyki,
 • Biuro Radców Prawnych,
 • Biuro ds. Kontroli,
 • Geodeta Powiatowy,
 • Pełnomocnik ds. Informacji Niejawnych,
 • Inspektor Ochrony Danych.

Więcej informacji o zakresie funkcjonowania poszczególnych wydziałów można znaleźć w Regulaminie Organizacyjnym Starostwa Powiatowego w Jarocinie (link Regulamin Organizacyjny Starostwa Powiatowego w Jarocinie)

 

Bezpłatna pomoc dla Mieszkańców

Mieszkańcy powiatu mogą skorzystać z pomocy Powiatowego Rzecznika Konsumentów, który zapewnia bezpłatne poradnictwo i informację w zakresie ochrony interesów konsumenckich, wytacza powództwa na rzecz konsumentów, za ich zgodą występuje również do toczącego się postępowania w sprawach o ochronę interesów konsumentów, występuje do przedsiębiorców w sprawach ochrony praw i interesów konsumentów.

 

W Starostwie Powiatowym w Jarocinie znajduje się również punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej, Nieodpłatnego Poradcictwa Obywatelskiego i Mediacji (link - nieodpłatna Pomoc Prawna, Nieodpłatne Poradnictwo Obywatelskie i Mediacje).

Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:

 • poinformowanie osoby fizycznej, zwanej dalej "osobą uprawnioną", o obowiązującym stanie prawnym oraz przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowo-administracyjnym,
 • wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego,
 • sporządzenie projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt 1 i 2, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowo-administracyjnym, lub,
 • nieodpłatną mediację,
 • sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo-administracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową.

 

Działalność Powiatowego Urzędu Pracy

Powiatowy Urząd Pracy w Jarocinie mieści się przy ulicy Zacisznej 2, interesanci obsługiwani są od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-14:00. Dyrektorem urzędu jest Grzegorz Fengler.

Powiatowy Urząd Pracy w Jarocinie, ul. Zaciszna 2a

Powiatowy Urząd Pracy w Jarocinie, ul. Zaciszna 2 - mapa

Wejście do budynku od ul. Zacisznej 2 (wejście główne - schody, po prawej stronie od wejścia głównego podjazd do wejścia, gdzie znajduje się winda dla osób z niepełnosprawnościami w tym poruszających się na wózkach inwalidzkich). 

Do najważniejszych zadań PUPu w Jarocinie należą:

 • udzielanie pomocy bezrobotnym i poszukującym pracy w znalezieniu pracy, a także pracodawcom w pozyskiwaniu pracowników przez pośrednictwo pracy oraz poradnictwo zawodowe i informację zawodową,
 • rejestracja bezrobotnych i poszukujących pracy,
 • przyznawanie świadczeń pieniężnych z Funduszu Pracy,
 • organizowanie i rozliczanie instrumentów rynku pracy oraz działań związanych z aktywizacją zawodową osób niepełnosprawnych,
 • organizowanie szkoleń indywidualnych i grupowych dla osób uprawnionych,
 • badanie efektywności działań aktywizujących rynek pracy,
 • inicjowanie i wdrażanie instrumentów rynku pracy m.in. staży, przygotowań zawodowych dorosłych.

 

Więcej informacji o Powiatowym Urzędzie Pracy w Jarocinie można znaleźć na stronie internetowej link - Powiatowy Urząd Pracy w Jarocinie

 

Działalność Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Jarocinie  

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Jarocinie, ul. Dworcowa 2 Jarocin - mapa

Wejście z boku budynku Dworca Kolejowego w Jarocinie. PCPR znajduje się na pierwszym piętrze budynku (podjazd do wejścia, wewnątrz znajduje się winda dla osób z niepełnosprawnościami w tym poruszających się na wózkach inwalidzkich).

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie realizuje zadania z zakresu pomocy społecznej i rehabilitacji społecznej, mające na celu poprawę funkcjonowania rodziny, zapobieganie i przeciwdziałanie sytuacjom kryzysowym oraz dysfunkcyjnym rodziny.

Głównym celem działalności PCPR jest pomoc osobom niepełnosprawnym, rodzinom zastępczym oraz osobom w podeszłym wieku. Przy instytucji działają również Powiatowy Zespół ds. Orzekania Niepełnosprawności oraz Ośrodek Interwencji Kryzysowej.

Urząd przyjmuje interesantów od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30-15:30, w budynku Dworca Kolejowego w Jarocinie (ul. Dworcowa 2). Funkcję dyrektora pełni Patryk Kulka.

Szczegółowy zakres kompetencji znajduje się na stronie internetowej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie - http://pcprjarocin.pl/zadania-pcpr/

 

Pozostałe jednostki podległe (linki)

Pliki do pobrania

×