otwórz widżet facebooka

Charakterystyka

 • Położenie
  Powiat jarociński położony jest na południu środkowej części województwa wielkopolskiego. Od północy zamyka go rzeka Warta, od wschodu Prosna, przez środek przepływa Lutynia z jej dopływami: Lubieszką, Kotlinką i Lubianką, a na zachodzie Obra.
  Powiat jarociński to jeden z 31 powiatów ziemskich województwa wielkopolskiego. Graniczy: od północy z powiatem średzkim, na północnym – wschodzie z wrzesińskim, na wschodzie i południowym wschodzie z pleszewskim, na południu z krotoszyńskim, a na zachodzie ze śremskim i gostyńskim.
  Podstawowe jednostki administracyjne wchodzące w skład powiatu to: miasta: Jarocin i Żerków oraz gminy: Jaraczewo (podzielona na 22 sołectwa), Jarocin (podzielona na 23 sołectwa), Kotlin (podzielona na 12 sołectw) i Żerków (podzielona na 21 sołectw). 
 • Obszar, mieszkańcy
  Obszar powiatu jarocińskiego to 587,7 km2, który zamieszkuje około 71,5 tys. osób. 
 • Warunki naturalne
  Przeważająca część powiatu jarocińskiego leży na równinnym i mało zalesionym obszarze Wysoczyzny Kaliskiej, gdzie dominuje rolnicze wykorzystanie terenu. Najwyższe wzniesienia morenowe znajdują się w okolicach Żerkowa z najwyższym wzniesieniem Łysą Górą (161 m.n.p.m.).
  65 % powierzchni powiatu jarocińskiego to grunty orne użytkowane rolniczo. Paranaturalne warunki rozwoju roślinności stwarzają trwałe użytki zielone, tj. łąki i pastwiska zajmujące 7 % powierzchni powiatu oraz grunty zadrzewione, które zajmują łącznie 0,2 % powierzchni ogólnej.
  Nieużytki i tereny inne stanowią niespełna 1 % powierzchni. Lasy i tereny leśne powiatu zajmują łącznie 10.915 ha, co stanowi 18,7 % pokrycia całego terytorium. Najwyższym wskaźnikiem lesistości odznacza się teren gminy Jarocin (26,0 %), a następnie: Jaraczewo (17,1 %), Żerków (14,9 %) i Kotlin (11,2 %).
  Bardzo atrakcyjna jest płn. część powiatu, położona na Wale Żerkowskim (wys. do 161 m n.p.m.), który opada ku Pradolinie Warciańsko-Odrzańskiej. Objęta jest ona granicami Żerkowsko-Czeszewskiego Parku Krajobrazowego. 
 • Obiekty ochrony przyrody
  Na terytorium powiatu jarocińskiego ustanowiono dotychczas następujące formy ochrony przyrody: obszar chronionego krajobrazu, park krajobrazowy, obszary Natura 2000 oraz dokonano wpisu 94 obiektów do rejestru pomników przyrody. Ponadto w powiecie objęte ochroną są obszary parkowe ze starodrzewiem, w ramach przepisów o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz przepisami o ochronie przyrody.
 • Obszar chronionego krajobrazu
  Wojewódzka Rada Narodowa w Kaliszu w dniu 29 września 1989 podjęła Uchwałę Nr XII/74/89 w sprawie ustalenia Obszaru Chronionego Krajobrazu „Szwajcaria Żerkowska” o powierzchni ogółem 14.750 ha na terenie ówczesnego województwa kaliskiego (obejmujący na terytorium powiatu jarocińskiego gminę Żerków i Jarocin) oraz zasad korzystania z tego obszaru. Uchwalony w 2001 r. Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Wielkopolskiego podtrzymał potrzebę wyróżnienia tej formy ochrony przyrody na terenie powiatu jarocińskiego.
 • Żerkowsko – Czeszewski Park Krajobrazowy
  Dnia 17 października 1994r. zarządzeniem Wojewodów Kaliskiego i Poznańskiego ustanowiono Żerkowsko – Czeszewski Park Krajobrazowy. Na obszarze gminy Żerków park zajmuje powierzchnię 8.680 ha z czego 1.816 ha to tereny leśne, 755 ha – trwałe użytki zielone, 5.946 ha to grunty orne, a 36 ha znajduje się pod wodami. Łącznie z terenami znajdującymi się w granicach powiatów średzkiego i wrzesińskiego powierzchnia parku wynosi 15.640 ha.
 • Obszary Natura 2000
  W związku z faktem, że Polska stała się pełnoprawnym członkiem Unii Europejskiej, wśród zobowiązań podpisanych przez Polskę w traktacie akcesyjnym umieszczono między innymi zapis dotyczący utworzenia na naszym terytorium Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000. Na terenie powiatu jarocińskiego znajduje się część dwóch obszarów Natura 2000. Pierwszy pod nazwą PLB300002 Dolina Środkowej Warty, obszar zawierający ostoję ptasią o randze europejskiej, na którym występują co najmniej 42 gatunki ptaków
  z załącznika I Dyrektywy Ptasiej. Obszar ten jest bardzo ważną ostoją ptaków wodno-błotnych, przede wszystkim w okresie lęgowym. Drugi obszar związany jest z ochroną siedliskową, pod nazwą PLH300009 Ostoja Nadwarciańska, który obejmuje co najmniej 24 rodzaje siedlisk wymienionych w załączniku I Dyrektywy Siedliskowej, a także co najmniej 42 gatunki ptaków z załącznika I Dyrektywy Ptasiej.
 • Parki miejskie i wiejskie
  W oparciu o przepisy ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz poprzedzające je przepisy ustawy o ochronie dóbr kultury, oraz częściowo o ochronie przyrody, na terenie powiatu zostały uznane za zabytki i ujęte w rejestrze województwa wielkopolskiego, obszary parkowe zlokalizowane w miejscowościach: Jarocin, Tarce, Witaszyce, Golina, Zakrzew, Brzóstków, Komorze, Raszewy, Śmiełów, Cerekwica, Jaraczewo, Rusko, Góra, Kurcew i Kotlin. W spisie parków historycznych zostały odnotowane: parki dworskie w Bielejewie, Goli, Łowęcicach, Panience i Parzęczewie z terenu gminy Jaraczewo, parki dworskie w Hilarowie, Mieszkowie, Potarzycy Siedleminie i Roszkowie z terenu gminy Jarocin, parki dworskie w Magnuszewicach i Magnuszewicach-Pędzewie, Orpiszewku, Sławoszewie, Woli Książęcej i Wyszkach oraz park pałacowy w Woli Książęcej - Słupi z terenu gminy Kotlin, jak i parki dworskie w Lgowie, Miniszewie, Pawłowicach, Prusinowie, Przybysławiu oraz parki pałacowe w Kretkowie i Żerkowie z terenu gminy Żerków i Twardowie z terenu gminy Kotlin. Ponadto park w Tarcach w 1982 r. w całości został uznany za pomnik przyrody. Interesujące założenie dworsko-pałacowo-parkowe założenie znajduje się w Witaszycach. Parki te zostały szczegółowo opisane przez Leszka Bajdę na łamach „Gazety Jarocińskiej”.
 • Lasy
  Łączna powierzchnia lasów na terytorium powiatu jarocińskiego wynosi (wg danych ewidencji gruntów) 10.915 ha, co stanowi 18,7 % ogólnej powierzchni terenu. Największą lesistością oznaczają się: miasto i gmina Jarocin - 26,0 % i kolejno gmina Jaraczewo - 17,1 %, miasto i gmina Żerków - 14,9 %, a najmniejszą gmina Kotlin - 11,2 %. Na terenie powiatu nie występują zwarte kompleksy leśne o charakterze puszczańskim, natomiast istotnego znaczenia dla rozwoju lasów tego obszaru mają przebiegające w okolicy granice występowania kilku gatunków drzew lasotwórczych, tj. świerka pospolitego, jodły pospolitej czy buka zwyczajnego. W wyniku wielowiekowej ekspansji rolnictwa na tereny leśne zachowały się głównie na najuboższych glebach, a przeważa tutaj sosna zwyczajna, która ma małe wymagania siedliskowe. Udział tego gatunku drzew w lasach Nadleśnictwa Jarocin i Piaski mieści się w granicach 60 – 70%, natomiast w Nadleśnictwie Taczanów sięga 80%.
  Państwowe Gospodarstwo Leśne zajmuje się również hodowlą lasu, prowadząc systematyczną selekcję i wybór doborowych drzewostanów i pojedynczych drzew, zbiór nasion i plantacje hodowlane. W Jarocinie funkcjonuje dla tych celów nowoczesna wyłuszczarnia nasion drzew. Na terenie działania Nadleśnictwa Jarocin ok. 21 tys. ha powierzchni zajmują lasy ochronne.
×