otwórz widżet facebooka

Działanie 2.1

Tworzenie, modernizacja i aktualizacja rejestrów publicznych oraz standardowych opracowań kartograficznych i tematycznych gromadzonych w pzgik w Starostwie Powiatowym w Jarocinie oraz ich udostępnianie za pomocą e-usług

 

Projekt pn.: „Tworzenie, modernizacja i aktualizacja rejestrów publicznych oraz standardowych opracowań kartograficznych i tematycznych gromadzonych w pzgik w Starostwie Powiatowym w Jarocinie
oraz ich udostępnianie za pomocą e-usług” w ramach: Osi  Priorytetowej 2 „Społeczeństwo informacyjne”
Działania 2.1. „Rozwój elektronicznych usług publicznych”
Poddziałania 2.1.2. „Cyfryzacja geodezyjnych rejestrów publicznych”
Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020

 

W dniu 16 marca 2017 roku władze Powiatu Jarocińskiego podpisały umowę w sprawie dofinansowania projektu pt.: „Tworzenie, modernizacja i aktualizacja rejestrów publicznych oraz standardowych opracowań kartograficznych i tematycznych gromadzonych w pzgik w Starostwie Powiatowym w Jarocinie oraz ich udostępnianie za pomocą e-usług”

Całkowita wartość projektu:  2 656 662,01 zł

Kwota dofinansowania ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020:

2 258 162,70 zł.

Przedmiotem projektu jest zmodernizowanie obecnych rejestrów ewidencji gruntów i budynków powiatu jarocińskiego dla jednostek ewidencyjnych: Kotlin, Jarocin obszar wiejski, miasto Żerków i miasto Jarocin. W jednostkach tych uzupełniona zostanie baza budynków i lokali. Łącznie pozyskane i zweryfikowane zostaną dane obejmujące 41 obrębów geodezyjnych na terenie  gmin Jarocin, Jarocin obszar wiejski, Kotlin  i Żerków.

Analiza stanu Ewidencji Gruntów i Budynków (EGiB) uzasadniała potrzebę modernizacji bazy oraz utworzenie pełnego zakresu danych ewidencyjnych, jak również uaktualnienie części opisowej i geometrycznej o budynki i lokale. Odbiorcami danych będą m.in. obywatele, rzeczoznawcy majątkowi i  komornicy, którzy potrzebują danych z zakresu EGiB do realizacji swoich potrzeb.

Wynikiem realizacji projektu jest dostosowanie powiatowej bazy danych ewidencji gruntów i budynków do wymagań Zintegrowanego Systemu Informacji o Nieruchomości w  celu zasilenia Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Wielkopolskiego. Utworzone zostaną także e-usługi w celu usunięcia  barier w dostępie do państwowego  zasobu geodezyjnego i kartograficznego dla obywateli i przedsiębiorców, w tym wykonawców prac geodezyjnych, rzeczoznawców majątkowych i komorników poprzez uruchomienie dedykowanych tym interesariuszom e-usług: e-rzeczoznawca i e-komornik.  Zostanie również udoskonalona możliwość pozyskiwania danych poprzez usługi aplikacyjne „iKERG” oraz „iZamówienia”.      

Realizowany projekt przyczyni się do skrócenia czasu i ograniczenia kosztów potrzebnych na załatwienie spraw dla interesariuszy oraz możliwość płatności elektronicznej za te usługi.  Sprawy będą mogły być załatwione droga elektroniczną, a interesariusze bez wychodzenia z domu będą mogli uzyskać niezbędne informacje. Projekt przyczyni się także do poprawy funkcjonowania administracji publicznej. Dzięki cyfryzacji oraz uaktualnieniu  zasobów informacji zostanie skrócony czas pracy potrzebny na realizację ustawowych zadań w tym na załatwianie spraw dla obywateli.

Zakończenie prac przypada na czerwiec 2018 roku.

 

×