otwórz widżet facebooka

PZZK

Powiatowy Zespół Zarządzania Kryzysowego w Jarocinie jest organem opiniodawczo – doradczym Starosty Jarocińskiego w sprawach zarządzania kryzysowego.

Do jego ustawowych zadań należą:

  • ocena występujących i potencjalnych zagrożeń mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo publiczne i ich prognozowanie,
  • przygotowywanie propozycji działań i przedstawianie staroście wniosków dotyczących wykonania, zmiany lub zaniechania działań ujętych w Powiatowym Planie Zarządzania Kryzysowego.
  • przekazywanie do wiadomości publicznej informacji związanych z zagrożeniami,
  • opiniowanie Powiatowego Planu Zarządzania Kryzysowego.

Szefem PZZK jest Starosta Jarociński, który kieruje jego posiedzeniami.

×