otwórz widżet facebooka

Działanie 7.2

Powiat Jarociński pozyskał grant w wys. 118.589,50 zł na realizację wsparcia w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem skutków COVID-19  w ramach projektu STOP COVID-19. Bezpieczne systemy społeczne w Wielkopolsce” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz z budżetu państwa, Poddziałania 7.2.2 Usługi społeczne i zdrowotne – projekty konkursowe oraz pozakonkursowe w zakresie epidemii COVID-19 w ramach WRPO na lata 2014-2020 z przeznaczeniem na wsparcie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Jarocinie.

Celem projektu „STOP COVID-19. Bezpieczne systemy pomocy w Wielkopolsce” są działania związane z zapobieganiem/łagodzeniem skutków epidemii COVID-19 poprzez wsparcie podmiotów w obszarze pomocy i integracji społecznej oraz pieczy zastępczej w Wielkopolsce.

Pozyskany grant zostanie przeznaczony na pokrycie wydatków związanych z:
·        dodatkami do wynagrodzeń dla pracowników,
·        doposażeniem stanowisk pracy w środki ochrony indywidualnej,
·        zakupem sprzętu niezbędnego do zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19

Wkład własny z budżetu Powiatu Jarocińskiego wynosi 13.176,65 zł.

_______________________________________________________________________________
6 listopada 2020 r. 
Kolejny grant dla Powiatu Jarocińskiego!

Wniosek o powierzenie grantu (złożony w dniu 29.10.2020 r.) w ramach projektu "STOP COVID-19. Bezpieczne systemy społeczne w Wielkopolsce", współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz z budżetu państwa, w ramach WRPO na lata 2014-2020, został oceniony pozytywnie i zatwierdzony przez podkomisję ds. oceny wniosków o powierzenie grantów. Pozyskane środki przeznaczone zostaną do PCPR w Jarocinie.

×