otwórz widżet facebooka

Działanie 2.8 grant

 

W dniu 12.10.2022 r. Minister Rodziny i Polityki Społecznej podpisał z Powiatem Jarocińskim  Umowę o powierzenie grantu w ramach projektu grantowego realizowanego przez Ministerstwo rodziny i Polityki Społecznej  pt. „Opracowanie i pilotażowe wdrożenie mechanizmów i planów deinstytucjonalizacji usług społecznych”  w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś  priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.8. Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym.

Wartość grantu wynosi 1 543 007,63 PLN z czego ze środków europejskich  1 300 446,83 PLN  co stanowi 84,28% wartości projektu.

Termin realizacji grantu: do 30.09.2023 r.

Główne działania  zaplanowane do realizacji  w ramach grantu to wprowadzenie w działalności Domu Pomocy Społecznej dwóch nowych usług przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych w postaci opieki wytchnieniowej oraz utworzenie mieszkań wspomaganych.  

×