otwórz widżet facebooka

Wyniki konsultacji

Protokół z konsultacji Uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie zmiany uchwały nr LXXII/409/23 Rady Powiatu Jarocińskiego z dnia 28 września 2023 r. w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji na realizację zadań inwestycyjnych obejmujących finansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków, sposobu jej rozliczania oraz sposobów kontroli w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.


 

Protokół z konsultacji uchwały zmieniającej nr LXXIII/415/23 Rady Powiatu Jarocińskiego z dnia 26 października 2023 r. Rocznego programu współpracy Powiatu Jarocińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2024 rok.


 

 Protokół z konsultacji projektu uchwały w sprawie określenia trybu powołania członków oraz organizacji i trybu działania Jarocińskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego


 

Protokół z konsultacji projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wieloletniego programu współpracy na lata 2024 - 2028 Powiatu Jarocińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie


 

Protokól z konsultacji rocznego programu współpracy na 2024 rok


 

Protokół z konsultacji Uchwały w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji na realizację zadań inwestycyjnych obejmujących finansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków, sposobu jej rozliczania oraz sposobów kontroli w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.


 

Protokół z konsultacji Uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie określenia zasad i trybu przyznawania nagród za wyniki w nauce, osiągnięcia naukowe i sportoweProtokól z konsultacji rocznego programu współpracy na 2023 rok


 

Protokół z konsultacji projektu uchwały w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków. 


 

Protokól z konsultacji rocznego programu współpracy na 2022rok


 

Protokół z konsultacji projektu uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielenia i rozliczania oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji udzielonych z budżetu powiatu jarocińskiego dla szkół i placówek niepublicznych 


 

Protokól z konsultacji rocznego programu współpracy na 2021 rok


 

Protokół z konsultacji projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wieloletniego programu współpracy  na lata 2019-2023 Powiatu Jarocińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie


 

Protokół z konsultacji projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji udzielonych z budżetu powiatu jarocińskiego dla szkół i placówek niepublicznych


 Protokól z konsultacji rocznego programu współpracy w roku 2020


 Protokól z konsultacji rocznego programu współpracy w roku 2019


Protokiół z konsultacji wieloletniego programu współpracy na lata 2019-2023 Powiatu Jarocińskiego
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie


Protokół z kosultacji rocznego programu współpracy w roku 2017


Protokół z konsultacji projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu powiatu jarocińskiego dla szkół i placówek niepublicznych prowadzonych na terenie powiatu jarocińskiego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania


Protokół z konsultacji projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie określenia trybu powołania członków oraz organizacji i trybu działania Jarocińskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego


Protokół z konsultacji projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie okreslenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabtków


Protokół z dnia 28.06.2017 z konsultacji projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu powiatu jarocińskiego dla szkół i placówek niepublicznych prowadzonych na terenie powiatu jarocińskiego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania

×