« powrót

Podstawa prawna

Podstawa prawna:

1. Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 1817)

2. Ustawa o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 814)

3. Ustawa o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.)

4. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 855 z późń. zm.)

5. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dn. 19.08.2016 r. w sprawie wzoru ofert realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2016 r. , poz. 1300)

« powrót Drukuj

Czytaj również: